Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Европейската комисия предлага повече социална защита за условията на труд

2017-12-22 09:58:15

Европейската комисия прие предложение за нова директива за по-прозрачни и предвидими условия на труд в ЕС. По-конкретно Комисията цели да намали риска от недостатъчна защита на работниците чрез: 

  1. Привеждане на понятието „работник“ в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз. Така ще се гарантира, че ще бъдат обхванати едни и същи широки категории работници.
  2. Включване в приложното поле на директивата на форми на заетост, които сега често са изключени. Това включва работата на домашни работници, нископлатената работа на непълно работно време или работа на много краткосрочни договори и сега ще обхваща нови форми на заетост, като например работа на повикване, работа със заплащане чрез ваучери или работа през платформи.
  3. Гаранции, че на работниците се предоставя пакет от актуализирана и разширена информация директно при започване на работата още от първия ден вместо два месеца след началната дата, както е сега.
  4. Създаване на нови минимални права, като правото на по-голяма предвидимост на работата за лицата, които работят предимно на променлив график, възможността да се поиска преминаване към по-стабилна форма на заетост и да се получи отговор в писмена форма и правото на задължително обучение без приспадане от заплатата.
  5. Укрепване на средствата за правоприлагане и правна защита като последно средство за разрешаване на възможни спорове, ако диалогът се окаже недостатъчен.


Източник: Представителство на ЕКНазад