Logo

АНКЕТА

От какъв тип информация за Европейския съюз се нуждаете?
НОВИНИ

Комисията докладва как политиката на сближаване на ЕС може да помогне на регионите с ниски доходи и слаб растеж

2017-04-13 09:08:27

Европейската комисия публикува доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, в който определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС. 
Четиридесет и седем региона в осем държави членки бяха обстойно проучени и категоризирани като „региони със слаб растеж“ (с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж) или като „региони с ниски доходи“ (с нарастващ БВП, който все още е под 50% от средната стойност за ЕС). В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа. 
Направена е оценка какво препятства или допринася за конкурентоспособността на регионите и защо в тях още не са постигнати очакваните за ЕС равнища на растеж и доходи. И което е още по-важно, набелязани са нуждите от инвестиции за тези региони, а именно в човешкия капитал, иновациите, качеството на институциите, по-добрата достъпност, както и инструментите по линия на политиката на сближаване на ЕС, чрез които тези области могат да бъдат подпомогнати в бъдеще. 
По този повод комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Политиката на сближаване има решение за всяка пречка в развитието. Чрез индивидуализирани стратегии за регионално развитие, наред с предварителни условия за успешни инвестиции, можем да превърнем тези региони в привлекателни места за жителите, за работещите в тях и за стопанската дейност. Ние правим следното: помагаме на регионите да идентифицират своите нужди и конкурентни предимства и им осигуряваме средства за по-добро разработване на политики.“


Източник: Представителство на ЕКНазад