Logo

Библиотека

Наръчник
дата: 2017-09-28 14:12:20 | категория: Материали на "Европа директно" - Шумен

Изтегли

Зелен растеж
дата: 2017-03-15 10:00:33 | категория: Брошури
Възприемане на принципите на кръговата икономика. Подходът „вземи, направи, използвай, изхвърли“ спрямо оскъдните ресурси е остарял. Време е да се затвори цикълът и да се инвестира в кръгова икономика и зелен растеж!
Изтегли

Екологични продукти и услуги
дата: 2017-03-01 15:39:21 | категория: Брошури
Какви ползи ви носят? Какво точно представляват екологичните продукти и услуги? Защо трябва предприятията и гражданите да са заинтересовани? Рентабилни ли са екологичните продукти и услуги? Как мога да съм сигурен, че даден продукт наистина е екологичен? Научете всички факти за тях!
Изтегли

Доклад относно основните права от 2016 г.
дата: 2017-03-01 15:37:09 | категория: Граждански права
Европейският съюз (ЕС) и неговите държави членки въведоха и работиха много инициативи за защита и укрепване на основните права през 2015 г.. В доклада на FRA относно основните права от 2016 г. са обобщени и анализирани важните развития в областта на основните права, като е отбелязан както постигнатият напредък, така и продължаващите пречки. В доклада са представени становищата на FRA относно основните развития в ред от тематични области и обзор на доказателствата в подкрепа на тези становища. По този начин в нея е предоставен кратък, но съдържателен преглед на основните предизвикателства в областта на основните права, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки
Изтегли

Наръчник по европейско право в областта на достъпа до правосъдие
дата: 2017-03-01 15:34:51 | категория: Европейски документи
Достъпът до правосъдие е важен елемент на върховенството на закона. Той дава на лицата възможност да се защитават срещу нарушенията на правата им, да отстранят граждански вреди, да държат изпълнителната власт отговорна и да се защитават в наказателното производство. Настоящият наръчник обобщава основните европейски правни принципи в областта на достъпа до правосъдие, като се съсредоточава върху гражданското и наказателното право. Той има за цел да повиши осведомеността за съответните правни норми, определени от Европейския съюз (ЕС) и от Съвета на Европа, по-специално чрез съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Предназначението на наръчника е да служи като практическо ръководство за съдии, прокурори и юристи, участващи в съдебни спорове в ЕС и в държавите — членки на Съвета на Европа, както и за лица, които работят по въпроси на правораздаването
Изтегли

На фокус: Европейският корпус за солидарност
дата: 2017-02-03 10:15:27 | категория: Брошури
Много млади европейци са готови да бъдат доброволци или да работят за добра кауза в проекти, в които работата им дава реални резултати, както и да докажат своята солидарност с хора в затруднение. Намирането на подходяща възможност може да е сложно. Затова беше създаден Европейският корпус за солидарност. Европейският корпус за солидарност ще предоставя на младите хора възможности да натрупат ценен опит, да развиват своите умения и да дават приноса си за обществото. Ако сте млад човек, който търси доброволческа дейност или професионален опит, или организация, стремяща се да привлече млади хора за продиктуваните си от солидарност дейности, то решението може да бъде Европейският корпус за солидарност
Изтегли

ЕС и трудовата заетост, растежа и инвестициите
дата: 2017-02-03 10:14:12 | категория: Брошури
Основният приоритет на Европейската комисия е Европа отново да постигне растеж и да увеличи броя на работните места, без да поема нови дългове. От началото на световната икономическа и финансова криза ЕС страда от ниски равнища на инвестициите и висока безработица. За да намери решение на проблема, Комисията, заедно с Европейската инвестиционна банка, постави началото на План за инвестиции за Европа.
Изтегли

ЕС и кризата с бежанците
дата: 2017-02-03 10:13:11 | категория: Брошури
През последните две години Европа се сблъсква с най-голямото миграционно движение от Втората световна война насам. В Европейския съюз пристигнаха над 1 милион бежанци и мигранти, които в голямата си част бягат от войната и тероризма в Сирия и други държави с нестабилна обстановка. ЕС постигна съгласие по редица мерки за справяне с кризата. Те включват действия за отстраняване на първопричините за кризата и значително увеличаване на помощта за нуждаещите се от хуманитарна помощ както в рамките на ЕС, така и извън него. Предприемат се стъпки за преместване на търсещите убежище, които вече са в ЕС, презаселване на нуждаещите се от съседни държави и връщане на лицата, които не удовлетворяват критериите за предоставяне на убежище. ЕС повишава сигурността по границите с нови гранична и брегова охрана, като също така се бори с незаконното превеждане на хора през граница и предлага безопасни начини за законно влизане на хората в ЕС.
Изтегли

Европейският съюз
дата: 2017-02-03 10:10:13 | категория: Брошури
Правов съюз От Париж до Лисабон Европейският съюз извървя дълъг път — от полагането на основите от шестте държави учредителки до Съюза, който познаваме днес — икономическа и политическа общност, състояща се от близо 509 милиона жители в 28 държави членки. Този постер представя ключовите етапи от европейската интеграция с хронология на основните договори и договорите за присъединяване. Договорите — фундаментът на Европейския съюз, са отражение на начина, по който държавите членки реагират на новите вътрешни и външни предизвикателства. Те проследяват развитието на този съюз на народите и държавите, ръководен от принципите на правовата държава
Изтегли

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD)
дата: 2017-02-03 10:07:06 | категория: Брошури
Излизане от порочния кръг на бедността и лишенията В настоящата брошура са описани усилията на ЕС да подпомогне някои от най уязвимите граждани чрез предоставяне на нефинансова помощ. В нея са представени статистически данни, които посочват текущото равнище на бедността в Европа, както и какво представлява FEAD, защо е необходим, за кого се отнася и как функционира. Освен това са разгледани и конкретни случаи от реалния живот, които са показни за това как FEAD подпомага европейски граждани и как партньорски организации от няколко държави от ЕС управляват тази помощ. В приложението са представени подробни данни за всяка държава: бюджет, начини за разходване на средствата, наименование на управляващия орган и информация за контакт с него
Изтегли

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Напред
Общо страници: 17